Northampton
Shajahan Indian Restaurant
62 High Street, Kingsthorpe, NN2 6QE
Tel: 01604 717 500
Wollaston
Shajahan Indian Restaurant
120 High Street, Wellingborough. NN29 7RJ
Tel: 01933 664 040